Uddannelsen

Uddannelsens målgruppe og formål

Uddannelsens modul 1 er en efteruddannelse, der sigter på at give kursisten grundlæggende færdigheder i forståelsen og udførelsen af jungiansk inspireret Sandplayterapi med primært voksne klienter.

Uddannelsens modul 2 udbydes ved efterspørgsel efter endt grunduddannelse og fordyber kursistens læring og viden i forhold til Sandplay med børn. Undervejs i modul 1 vil der blive givet en kort indføring i arbejdet med børn,

Efteruddannelsen henvender sig til psykologer og til eksaminerede psykoterapeuter med sundhedsfaglig, pædagogisk, psykologisk grunduddannelse og praktisk terapeutisk erfaring. Det forudsættes således, at kursisten har arbejdet såvel med teori, terapeutisk praksis og egne problemstillinger tidligere.

Sandplayterapi giver mulighed for at besøge gamle problemstillinger på ny, hvilket vil kunne opleves, når kursisten (under supervision i gruppen) stiller sig til rådighed som både klient, terapeut og observatør i undervisningssammenhænge. Vi anbefaler således, at kursisten drager omsorg for sig selv i form af supervision og evt. terapi ligesom det er et krav, at kursisten selv går i Sandplayterapi. Se venligst senere.

Efter gennemført uddannelse skal kursisten kunne udføre Sandplayterapi på praktikerniveau med voksne forstå og redegøre for det teoretiske, metodiske og praktiske fundament i Sandplayterapien, beskrive og analysere sandplaybilleder, vurdere om Sandplayterapi er en hensigtsmæssig metode for nye klienter i eget arbejde, forholde sig til egen personlig proces, udvikling og faglighed undervejs i uddannelsen.

Indholdsbeskrivelse© – modul 1

Uddannelsen består af 8 undervisningstrin, hvor teoretiske, metodiske, analytiske og praktiske færdigheder indlæres og understøttes. Der arbejdes videre med uddannelsens temaer gennem deltagelse i de obligatoriske træningsgrupper og ved individuelle studier.

Uddannelsens opbygning

Trin 1: Introduktion til efteruddannelsen og det særlige ved jungiansk Sandplay.

Introduktion til symbolforståelse, symbolets betydning og funktion. Introduktion til sandkasser og figurer. Det særlige ved at være sandplayterapeut. Introduktion til etablering af Sandplayværksted. Uddannelsens mål, læringskultur og etablering af træningsgrupper. Personlig refleksion og fordybelse.

Trin 2: Livets begyndelse og spædbarnstiden, fostertilstanden, fødslen og kroppen, ”Den store moder”.

Psykens struktur iflg. Jung: ”Ur scenen og jeg-udviklingen”. Sandplaytrænings-metodik. Etablering af Sandplayværksted fortsat. Terapitræning. Personlig refleksion og fordybelse.

Trin 3: Barndom, bevidsthedsudvikling, symbolisering, ritualisering.

Psykens struktur: Det ubevidste, Skyggen og Persona. Bevidsthedens udvikling, konkrete udviklingsfaser og symbolisering iflg. Eric Neumann. Billedanalyse: rum, retning, farver. Etablering af Sandplayværksted.

Terapitræning. Personlig refleksion og fordybelse.

Trin 4: Ungdom, brydningstid, forelskelse og seksualitet.

Animus og Anima. Overføring, mod- og medoverføring i Sandplay. Terapitræning. Billedanalyse. Symbolforståelse, karakteranalyse.

Procesforståelse. Personlig refleksion og fordybelse.

Trin 5: Psykopatologi, afgrænsning og afdækning af det psykoterapeutiske arbejdsfelt.

Komplekser og Skyggen.

Sandplay og diagnoser. Tilknytning og sandkassen

Er Sandplay altid hensigtsmæssig? Procesforståelse fortsat. Terapeuttræning.

Personlig refleksion og fordybelse.

Trin 6: Voksenliv, partnervalg, profession, forældrerollen og overgange.

Ansvar, forsvar, angst, aggression og misbrug. Det personlige lederskab. Skam og skyld. Sandplay-billedanalyse. Supervision af klientforløb.

Personlig refleksion og fordybelse.

Trin 7: Individuation, død, adskillelse, genopstandelse og genfødsel.

Selvets arketype. Individuationsprocesser i Sandplay. Supervision af klientforløb.

Personlig refleksion og fordybelse.

Trin 8: Afslutning og ny begyndelse.

Fremlæggelse af egen proces og eksamensopgaver. Evaluering og erfaringsopsamling. Afslutning.

Undervisningen omfatter Sandplayterapiens:

 • historie
 • teoretiske fundament
 • metodik
 • praksis

Der trækkes tråde tilbage til Margaret Lowenfeld og til grundlæggeren af Sandplayterapien, Dora Kalff.

Det teoretiske fundament udgøres foruden Dora Kalff selv af C.G. Jung og Erich Neumann.

Herud over har en lang række forfattere har bidraget specifikt til udviklingen af den jungianske Sandplayterapi, f.eks. Ruth Amman, Estelle Weinrib, Kay Bradway og Rie R. Mitchell & Harriet Friedmann.

Yderligere inspiration hentes hos Lisbet Myers Zacho, Pia Skogemann, Marie Louise von Franz, Donald Kalsched, Verena Kast, Andrew Samuels, Kathrin Asper, Donald Winnicott, Michael Fordham, John Bowlby, Daniel Stern, Allan Schore, Bruce Perry m.fl.

Endvidere hos Joseph Campbell, J.R.R. Tolkien, Roland Barthes og Stanley Fish m.fl.

Undervisningens temaer:

 • Sandplayterapeutens rolle og arbejdsmetoder
 • Træning af specifikke færdigheder som f.eks.
  – nonverbalt terapeutisk arbejde
  – analyse og tolkning af Sandplaybilleder
  – spejling, synkronicitet, resonans og rytme ved sandkassen
  – overføring / modoverføring /medoverføring
 • Sandplayterapeutens egen udvikling
 • Etablering af sandkasser og figursamling
 • Bevidsthedens udvikling – herunder psykens struktur
 • Analytisk udviklingspsykologi
 • Mødet med det ubevidste
 • Arketypisk sprog- og symbolik
 • Kreativitet og æstetik
 • Overgange og individuation
 • Kulturelle og kollektive fænomener
 • Religion og mytologi
 • Terapeutiske grundtemaer:
  fødsel, samhørighed, adskillelse, aggression, angst, ondskab, godhed, tro, død, destruktion, regressive og progressive bevægelser

Undervejs skal der laves tre mindre skriftlige opgaver, hvori kursisten reflekterer over den læste teori samt sin symbolforståelse.

Der vil blive lejlighed til at øve fundamentale færdigheder som Sandplayterapeut undervejs i undervisningen. Oftest i tremandsgrupper, hvor deltagerne skiftes til at være hhv. klient, terapeut og observatør. Disse øvelser fortsætter i træningsgrupperne.

En lige så vigtig forudsætning for personlig tilegnelse og udvikling er nøje forbundet med ens egen sandplayproces.

Derfor forudsættes et personligt, sandplayterapeutisk forløb hos en Sandplayterapeut, hvis uddannelse/erfaring skal ligge på linie med vores grundlæggende fokuspunkter og godkendes af os.
10 timer er et minimum, men vi anbefaler på det varmeste en længere proces. 7 af disse timer bør ligge mellem de otte uddannelsestrin.

Undervisningsformen er teoretiske oplæg, refleksion i gruppen, praktisk træning og fordybelse i terapeutens egen udviklingsproces.

Vi lægger vægt på at skabe en atmosfære af accept og tillid, hvor indlæring og selverkendelse kan befordre hinanden, så deltagernes forskellige faglige baggrund kan blive udviklende og berigende for alle.

Vi deler erfaringer om indretning af Sandplayværkstedet, køb af figurer, fotografering, notatteknik, journalisering og etik.

Oplysninger om deltagelse:

Deltagelse forudsætter, at du er uddannet psykolog eller psykoterapeut.

Deltagelse indebærer obligatorisk møde med træningsgruppen mellem hvert trin, og at man efter 4. trin selv har voksne træningsklienter i Sandplay.

Undervejs og som led i uddannelsen kræves min. 10 gange egenterapi i Sandplay. Betaling for terapi afregnes direkte med den valgte Sandplayterapeut og er således ikke indeholdt i selve uddannelsesprisen. Forløbet dokumenteres ved underskrift af kursistens Sandplayterapeut.

På uddannelsen gives gruppesupervision til udvalgte, aftalte forløb hos den enkelte kursist, men der må påregnes udgifter til ekstern supervision, så snart terapeutisk arbejde med egne klienter starter op.

Der gives eksamensbevis, når uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, som indeholder en teoretisk baseret casebeskrivelse af et Sandplayterapiforløb med en voksen. Opgaven skal godkendes af intern og ekstern censor.

For at kunne skrive opgaven kræves deltagelse i alle 8 trin og 7 træningsgruppemøder (akut fravær kan undtagelsesvis indhentes på anden måde) samt at alle tre mindre opgaver er afleveret. Ligeledes kræves praksiserfaring med egne klienter.

Opgaven bedømmes bestået/ikke bestået. I tilfælde af ’ikke bestået’ vil der være mulighed for at revidere opgaven til et tilfredsstillende resultat.

Efteruddannelsen foregår over 2 år og er opdelt i 8 trin, som hver består af 3 dage.

På alle trin arbejdes der fra første dag kl. 10 til sidste dag kl. 15 i følgende tider:

 • onsdag 10-18
 • torsdag 9-20
 • fredag 9-15

Efteruddannelsen i 2019/20 kostede 55.000,-  for 8 trin à 3 dage fordelt over 2 år samt deltagelse træningsgruppe, – i alt 172 undervisningstimer.

Bedømmelse af skriftlig opgave samt feedback ved mundtlig fremlæggelse er inkluderet.
Inkluderet i prisen er som nævnt forplejning, der består af en let frokost samt kaffe/the/vand og snacks i løbet af dagen.
Ligeledes aftensmad torsdag aften, hvor vi spiser sammen og arbejder længere.

Det er også muligt at betale for flere trin ad gangen.

Sted:

Efteruddannelsen afholdes i København, Valby, som eksternat.

Der oprettes nyt hold i 2021 under forudsætning af tilstrækkelig efterspørgsel og tilmelding. Hold øje med hjemmesiden i maj 2020.

Du er velkommen til sende din os din mailadresse for information, så sender vi nyheder, når det er aktuelt. Skriv til: dansksandplayinstitut@protonmail.com

Ret til ændringer forbeholdes.
Kontakt DSI for at få tilsendt et ansøgningsskema.
Derefter indkalder vi til en samtale.
Når du er optaget på holdet, sker den endelige og bindende tilmelding ved indbetaling af à conto beløbet.
Med venlig hilsen

Dansk Sandplay Institut
/v. Marianne Molbech

E-mail: dansksandplayinstitut@protonmail.com
Telefon med telefonsvarer: 21628322